‘พระสังฆราช’ ประทานผ้าไตร 76 จังหวัด ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพร ‘พระองค์ภา’

การศึกษา.jpg8

เมื่อวันที่ 4 มกราคม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับมหาเถรสมาคมและทุกจังหวัดทั่วประเทศ

จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน โดยกำหนดจัดบรรพชาอุปสมบททั้ง 76 จังหวัด ณ วัดที่จังหวัดกำหนด ภายในเดือนมกราคม 2566 โดยเชิญชวนบุคลากรจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนในจังหวัด จำนวน 99 คน สมัครเข้าร่วมโครงการ เป็นเวลา 15 วัน โดยข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถร่วมบรรพชาอุปสมบทได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565

“เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้โปรดประทานผ้าไตร จังหวัดละ 1 ไตร โดยเสด็จพระกุศล และกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพผ้าไตร จังหวัดละ 1 ไตร รวมจังหวัดละ 2 ไตร เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน ร่วมกับภาคีเครือข่ายและพี่น้องประชาชนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าว

การศึกษา.jpg8

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมปฏิบัติบูชาเพื่อเป็นการถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันได้ด้วยตนเอง หรือเป็นหมู่คณะร่วมกับทางจังหวัด อำเภอ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การบรรพชาอุปสมบท การทำบุญใส่บาตร ไถ่ชีวิตโค กระบือ ปล่อยปลา มอบทุนการศึกษา สร้างบ้านให้คนไร้ที่อยู่อาศัย หรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมต่าง ๆ พร้อมอธิษฐานจิตถวายพระพรแด่พระองค์ท่านได้ทุกวัน